REDAKCJA

dr Krzysztof Symela – ITeE – PIB, (redaktor naczelny)
dr hab. Henryk Bednarczyk – prof. UTH
prof. dr hab. Waldemar Furmanek – URz
dr Dorota Koprowska ITeE – PIB, (zast. redaktora naczelnego)
dr Katarzyna Pladys
dr hab. Czesław Plewka, prof. PK
prof. dr hab. Ewa Przybylska, – SGGW
dr Małgorzata Szpilska – ITeE – PIB
dr hab. Franciszek Szlosek prof. APS
mgr Joanna Tomczyńska, – ITeE – PIB (sekretarz)
dprof. dr hab. Ladislav Varkoly – DTI (Słowacja)


Instytut Technologii Eksploatacji - Państwowy Instytut Badawczy
Redakcja "Edukacja Ustawiczna Dorosłych"
ul. Pułaskiego 6/10
26-600 Radom
tel +48 (48) 36 442 41 w. 245
e-mail joanna.tomczynska@itee.radom.pl

Redaktorzy tematyczni

dr Tomasz Kupidura, mgr Katrzyna Skoczylas ITeE – PIB: andragogika, wykluczenie społeczne dorosłych, mechanizmy i programy wsparcia,
dr Dagmara Kowalik UTH, dr Małgorzata Bogaj UJK: pedagogika pracy, ustawiczna edukacja zawodowa,
dr Jolanta Religa, mgr Katarzyna Sławińska ITeE – PIB: internacjonalizacja pracy, kształcenia badań, projekty międzynarodowe,
dr hab. Daniel Kukla AJD, dr Mirosław Żurek ITeE – PIB: badania pracy, kwalifikacje i kompetencje, rozwój zawodowy, doradztwo zawodowe, rynek pracy
dr hab. Eunika Baron – Polańczyk, prof. UZ, dr hab. Henryk Noga, prof. UP Kraków: innowacyjne technologie kształcenia zawodowego, edukacja informatyczna.


Redaktorzy językowi
dr Małgorzata Szpilska – j. polski; j. angielski
Instytut Technologii Eksploatacji – PIB Radom
mgr Anna Falkiewicz – j. niemiecki
Zespół Szkół Muzycznych w Radomiu
mgr Michał Nowakowski – j. hiszpański
Instytut Technologii Eksploatacji – PIB Radom
dr Mirosław Żurek – j. rosyjski
Instytut Technologii Eksploatacji – PIB Radom

Redaktor Statystyczny
mgr Tomasz Frankowski
WSPÓŁWYDAWCY

European Association for the Education of Adults

International Society for Engineering Education

Europäischer Verbande Beruflicher Bildungsträger

Association for Career and Technical Education Research

International Vocational Education and Training Association


Akademia Nauk Pedagogicznych Ukrainy
Instytut Oświaty Dorosłych w Kijowie

Dubnicki Technologiczny Instytut w Dubnicy nad Vahem, Słowacja

www.edukacjaustawicznadoroslych.eu e-mail:opp@itee.radom.pl tel. +48 48 36 49 245
« góra strony

NOWY NUMER
4/2018
Download

Spis treści 4/2018
Międzynarodowy Kwartalnik
Naukowy
International Scientific - Research Quarterly
ukazuje się od 1993 roku, nakł. 500 egz.
łączny nakład 82 600 egz. www.edukacjaustawicznadoroslych.eu
Czasopismo punktowane MNiSzW - 14 pkt. Registetred in: (ERIH PLUS) The European Reference Index for the Humanities and the Social Sciences; (DOAJ) Directory of Open Access Journals; (CEJSH) The Central
European Journal of Social Sciences
and Humanities
Instytut Technologii Eksploatacji - Państwowy Instytut Badawczy w Radomiu, Copyright ITeE, 2018