LISTA STAŁYCH RECENZENTÓW

dr hab. Barbara Baraniak
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa

prof. dr hab. Andrzej Bogaj
Uniwersytet Jana Kochanowskiego, Kielce

dr hab. Aleksander Marszałek, prof. URz
Uniwersytetu Rzeszowskiego

prof. dr hab. Nella Grigoriewna Nyczkało
Sekretarz Narodowej Akademii Nauk Pedagogicznych Ukrainy

prof. dr hab. Ryszard Parzęcki
Gdańska Wyższa Szkoła Humanistyczna

dr hab. Bogusław Pietrulewicz, prof. UZ
Uniwersytet Zielonogórski

Maria H. Rudowski
Délégation Académique à la Formation Professionnelle Initiale et Continue

dr hab. Adam Solak, prof. APS
Akademia Pedagogiki Specjalnej, Warszawa

dr hab. Franciszek Szlosek, prof. APS
Akademia Pedagogiki Specjalnej, Warszawa

dr Emilia Pecheanu
Uniwersytet "Dunarea de Jos" (UDJG), Galati, Rumunia

prof. dr hab. Ladislav Varkoly
Dubnický Technologický Inštitút v Dubnici, SłowacjaW szczególnych przypadkach członkowie Rady Programowej i Komitetu Naukowego

RECENZOWANIE

Procedura recenzowania artykułów jest zgodna z zaleceniami Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego:http://www.nauka.gov.pl/fileadmin/user_upload/ministerstwo/Publikacje/20110216_MNISW_broszura_210x210.pdf w opracowaniu: Dobre praktyki w procedurach recenzyjnych w nauce.
 1. Wstępna analiza
  • Nadesłane opracowania są poddawane wstępnej ocenie przez redaktora naczelnego i redaktorów tematycznych (działów). W przypadku, niezgodności z profilem czasopisma nie spełnienia wymogu informacji dla Autorów, prace są zwracane Autorom.
  • Opracowanie wstępnie zakwalifikowane otrzymuje redaktor tematyczny do analizy, organizacji recenzowania i przeprowadzenia procesu edytorskiego
  • Do recenzji każdego artykułu. Redaktor naczelny akceptuje wybór co najmniej dwóch Recenzentów, gwarantujących: niezależność opinii, brak konfliktu interesów, wyrażający się w szczególności brakiem relacji osobistych lub służbowych z Autorami artykułu.
  • W przypadku tekstów w językach obcych przynajmniej jeden z Recenzentów jest afiliowany w instytucji zagranicznej, innej niż narodowość Autora pracy.
  • Po uzyskaniu zgody na recenzowanie, sekretarz redakcji przekazuje recenzentom pojedyncze artykuły, zbiory artykułów planowanego działu lub cały numer z formularzem druku recenzji.
 2. Recenzowanie
  • Recenzowanie w systemie „double-blind review process” z zachowaniem zasad poufności w ciągu 30 dni.
  • Zakwalifikowanie artykułu do publikacji wymaga dwóch pozytywnych recenzji.
  • Recenzent przekazuje sporządzoną recenzję w formie pisemnej lub elektronicznej na formularzu czasopisma. Recenzja w formie pisemnej musi się kończyć jednoznacznym wnioskiem dotyczącym dopuszczenia artykułu do publikacji lub jego odrzucenia.
  • W przypadku gdy artykuł w opinii Recenzenta wymaga znaczących zmian, poprawiony przez Autorów artykuł kierowany jest do ponownej recenzji do tego samego Recenzenta. W przypadkach spornych Redakcja powołuje dodatkowych Recenzentów.
  • Nazwisko Recenzenta jest niejawne. Może być odtajnione na prośbę Autora wyłącznie za zgodą Recenzenta.
 3. Współpraca z autorami
  • Autorzy są informowani o wynikach recenzji i otrzymują je do wglądu.
  • Autorzy powinni odnieść się do uwag recenzentów i nadesłać poprawiony artykuł najdalej w ciągu 30 dni.
 4. Ogólne
  • Raz w roku redakcja zamieszcza w czasopiśmie pełną listę Recenzentów.
  • Zapraszamy do nadsyłania, opinii, ocen, o artykułach i czasopiśmie do zamieszczenia w wersji internetowej czasopisma.
 5. Formularz recenzji w załączeniu / j. polski, j. angielski

www.edukacjaustawicznadoroslych.eu e-mail:opp@itee.radom.pl tel. +48 48 36 49 245
« góra strony

NOWY NUMER
4/2018
Download

Spis treści 4/2018
Międzynarodowy Kwartalnik
Naukowy
International Scientific - Research Quarterly
ukazuje się od 1993 roku, nakł. 500 egz.
łączny nakład 82 600 egz. www.edukacjaustawicznadoroslych.eu
Czasopismo punktowane MNiSzW - 14 pkt. Registetred in: (ERIH PLUS) The European Reference Index for the Humanities and the Social Sciences; (DOAJ) Directory of Open Access Journals; (CEJSH) The Central
European Journal of Social Sciences
and Humanities
Instytut Technologii Eksploatacji - Państwowy Instytut Badawczy w Radomiu, Copyright ITeE, 2018